KWP

konspekt projektu

Oprogramowanie i literatura:

  • Program Robot i AutoCAD w wersji takiej samej w jak w laboratorium: https://www.autodesk.com/education/free-software/all
  • PN-EN 1990, PN-EN 1991-1-1, PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Pomoc programu Robot i AutoCAD
  • Autodesk Robot Structural Analysis 2010 – Podręcznik użytkownika
  • Jaskulski A. AutoCAD 2018, LT2018, 360+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D
  • Pozostałe z karty przedmiotu.

Kombinacje obciążeń

rysunek zestawczo-montażowy

załącznik A1

Wydział Budownictwa i Architektury